Znovunaplnenie našich životov

Spoločnosť, v ktorej dnes žijeme je postavená na princípe konkurencie, súťaživosti, hromadení majetku a konzumovaní množstva nepotrebných vecí. Je takýto spôsob života a usporiadania spoločnosti skutočne najlepší a jediný možný ?

Ľudská prirodzenosť

Predkladá sa nám ako samozrejmosť, že ľudia sú bytosti v zásade egoistické, starajúce sa predovšetkým o svoje individuálne dobro, šťastie a blahobyt aj na úkor ostatných ľudí a živých bytostí prírodného sveta. Podľa priaznivcov tohoto pohľadu na ľudskú prirodzenosť je rozhodujúci pre náš život, ako aj pre prírodu zákon "silnejší prežije", na ktorom je postavená aj konzumná spoločnosť.

Chápanie prírody ako gladiátorskej arény, v ktorej je jediným zákonom boj o prežite, je veľmi povrchné a v zásade chybné, rovnako ako pohľad na človeka odvodený z tohoto omylu. V prírode funguje predovšetkým veľmi jemná harmónia, množstvo vzťahov vzájomnej pomoci, symbióza, bez ktorej by na Zemi nemohol existovať žiaden život. Každý človek má prirodzené predpoklady prejavovať súcit s ostatnými ľuďmi a všetkými živými bytosťami. Táto hodnota sa žiaľ dnes u ľudí nepodporuje a nerozvíja, práve naopak už od detstva sa potláča a znehodnocuje. Dôsledkom je to, ako vyzerá moderná civilizácia - peniaze, hlad, vykorisťovanie, násilie, propaganda, deštrukcia, masová kultúra a izolácia, vojny, industralizácia, ekologické katastrofy, brutalita k zvieratám.

Skutočné zmeny

Spoločnosť meníme tým, ako konáme, žijeme, aké vzťahy s ostatnými ľuďmi si vytvárame, čo robíme pre komunitu, ako prejavujeme svoju solidaritu, iniciatívu a odvahu k zmenám. Potrebujeme vytvoriť atmosféru vzájomnosti a spoluzodpovednosti, starosti a záujmu o každého človeka, respektíve individualitu a rôznosť, vieru v silu sebaorganizácie a spolupráce. Potrebujeme zmenu existujúceho sociálneho a ekonomického usporiadania spoločnosti.

Pohyb správnym smerom

V uplynulých rokoch sa na rôznych miestach Európy a celého sveta uskutočnilo množstvo aktivít, ktoré slúžia ako príklad potenciálu ľudí rozhodnutých vziať život do vlastných rúk a spoločne meniť dnešný svet:

vytváranie lokálnych komunitných centier a služieb, obsadzovanie a znovuoživovanie prázdnych domov, blokovanie ulíc a vytváranie dočasných zón bez automobilovej dopravy, vytváranie lokálnych sietí výmenného obchodu, vytváranie priamych vzťahov medzi producentmi a spotrebiteľmi potravín, spontánne využitie nevyužívanej pôdy, slobodné stretnutia, festivaly, bojkotovanie neetických spoločností, boj proti krutostiam na zvieratách, protesty a odpor vo väzeniach, obrana prírody a krajiny, znovuobnovovanie lesov a záchrana divočiny, vytváranie vidieckych sebestačných komunít, rozvíjanie alternatívnej subkultúry nezávislej od byznisu, neposlušnosť pracujúcich a odmietanie plniť príkazy nadriadených a byrokratov, vytváranie alternatívnych škôl a samosprávnych centier pre starosť o deti, protestné tábory a blokády armádnych základní, elitných stretnutí, bánk, vysielanie pirátskych rádií... a mnoho ďalších príkladov seba- organizovania a schopnosti ľudí vziať kontrolu nad ich životmi a prostredím. Predstavte si, že by sa tieto veci udiali súčasne vo veľkom merítku.

Všetky tieto aktivity pomáhajú vytvárať pozitívnu atmosféru, posilňujú komunitné kontakty a solidaritu medzi ľuďmi. Takýto proces môže za určitých okolností viesť k situácii, že obrovský ľudský potenciál spôsobí zásadnú a skutočnú zmenu spoločnosti.

Zmena našich životov a spoločnosti

Každý človek, by mal mať možnosť priamo sa spolupodielať na využívaní zdrojov zeme, spoločnej práci ako aj rozhodovaní o otázkach týkajúcich sa jeho života. Potreby a túžby detí, ako aj ich nezmerná energia a predstavivosť by mali byť v centre spoločenského života.

Potrebujeme prehodnotiť našu závislosť na centralizovanej ekonomike, masovej výrobe a industrializácii. Potrebujeme "zozeleniť" naše životy a prostredie, zmeniť dediny, mestá a ľudské sídla na vzájomne spolupracujúce autonómne celky citlivo zasadené do prirodzeného životného prostredia. Potrebujeme obnoviť lesy a divočinu, cesty a diaľnice obmedziť na minimum, znovuobjaviť naše prirodzené vzťahy k prírode a zvieratám, žiť s rešpektom k všetkým živým tvorom.

Uskutočniť nevyhnutné zmeny našej spoločnosti vo väčšom merítku nebude ľahké, ale akceptovanie a prispôsobovanie sa modernej industriálnej spoločnosti je stále neznesiteľnejšie pre každého človeka s pocitom zodpovednosti k Zemi, živým bytostiam a ľuďom, ako aj k vlastnému potenciálu a slobode. Dôležité je pokračovať v aktivitách smerujúcich k lepšej spoločnosti, učiť sa z vlastných chýb, síl a slabosti, získavať znalosti a odhodlanie pre uskutočnenie zmien. V rovnakom čase, ako pracujeme v rámci našich komunít a rozvíjame alternatívne spôsoby života, musíme šíriť idei a potenciál našich aktivít, pokým nezačne byť jasné, že slobodnú spoločnosť je možné dosiahnuť iba našim vlastným pričinením a vzájomnou spoluprácou.

podľa letáku Reclaimig Our Lives And Our World, vydaného skupinou London Greenpeace (nie je súčasťou hnutia Greenpeace)