Zásobovanie potravinami

Mnoho obyvateľov dnešných miest nemá možnosť, aby si sami pestovali potraviny. Nemajú pozemky, alebo zase nemajú čas. Na druhej strane má väčšina ekologicky hospodáriacich roľníkov problém prežiť. Hospodária na menších rozlohách oproti obvyklému poľnohospodárstvu. Taktiež majú veľký podiel ľudskej roboty. Tieto veci robia ich potraviny drahšie. Problém je tiež s distribúciou ich produktov, ktorá nie je dosť dobre možná obvyklými veľkoobchodmi a supermarketmi.

Preto je veľmi výhodné, ak sa spoja priamo ľudia z mesta s blízkymi ekologickými roľníkmi. Je to obojstranne výhodné a vynechá sa tým sprostredkovanie obchodníkmi, čo by tie potraviny predražilo. Existuje niekoľko foriem tejto spolupráce.

Objednávkové systémy sú založené na tom, že raz za týždeň dostane spotrebiteľ krabicu s dohodnutými potravinami. Obvykle sú vytvorené asi desaťčlenné skupinky ľudí, z ktorým jeden tieto produkty dovezie a ostatní si ich od neho preberú. Takto majú roľníci zabezpečený odbyt a to za ceny o niečo vyššie ako vo veľkoobchode. Odberatelia majú zase zabezpečený stály prísun čerstvých a zdravých potravín a za ceny lepšie než v obchode.

Predplatené poľnohospodárstvo už predstavuje tesnejšiu spoluprácu. Odberateľ si na začiatku roku predplatí potraviny na celý rok. Môže sa to prípadne urobiť na splátky, prípadne určitú sumu priamo odpracovať na statku. Výhodou pre roľníka je to, že má peniaze už v čase sejby a tak nie je odkázaný na úvery z banky. Spotrebiteľ je zase viac zapojený do fungovania statku a môže aj ovplyvňovať, čo sa bude pestovať.

Komunitou podporované poľnohospodárstvo predstavuje najužšiu formu spolupráce. Vtedy je statok priamo vlastnený komunitou odberateľov z mesta. Ideálne je ak sa nachádza v blízkosti daného mesta. Táto forma spája výhody predošlých spôsobov, ale tu sú ľudia priamo zainteresovaní do fungovania statku. Obvykle sa konajú pravidelné mesačné schôdze, kde sa rozhoduje o ďalšej činnosti. Začína sa tu tiež stierať rozdiel medzi roľníkmi a spotrebiteľmi. Statok sa potom stáva aj miestom odpočinku v prírode pre ľudí z mesta. Či už pasívneho, alebo aktívneho vo forme práce na statku. Aj to je jedna z možností znovunadviazania vzťahu s prírodou a so Zemou.

Zdravé potraviny za zdravé ceny

Pod týmto názvom funguje už druhý rok projekt pre podporu ekologického poľnohospodárstva v Košiciach.

Podarilo sa mu vytvoriť stálu spoluprácu medzi ekologickými roľníkmi a odberateľmi z Košíc. Títo každý týždeň dostávajú objednané potraviny na dohodnutom mieste a plánuje sa aj vytvorenie stálej predajne (® článok v KŽ č.2)

Kontakt: Sosna, Roman Levický, Pražská 2, 040 11 Košice