Za čo vďačíme automobilu

Fakty o automobile.

Viac ako 50 miliónov mŕtvych za rok

Prvý človek zomrel na následky automobilovej nehody v roku 1898. Od tej doby sa počet obetí automobilizmu stále zvyšuje. Tento rok počet obetí už tvorí číslo, ktoré sa vymyká ľudskej predstavivosti - 50 miliónov mŕtvych. V Spojených štátoch, ktoré sú kolískou automobilizmu, majú automobily na svojom konte viac úmrtí ako rakovina (280 000 obetí ročne).

Obeťami dopravných nehôd sa stávajú vodiči a spolujazdci rovnako ako aj chodci a bicyklisti.

O tom, koľko živých bytostí - zvierat zomrelo na cestách neexistujú žiadne presné globálne štatistiky. V USA sa počet zvierat zabitých na cestách odhaduje na 1 milión za deň (

).

Znečistené ovzdušie, voda a pôda

Automobil pri svojej jazde produkuje a vypúšťa do ovzdušia množstvo nebezpečných plynov. To aj v prípade, že automobil má katalyzátor, pretože ten začne fungovať až po určitom počte najazdených kilometrov a tento počet mnohí vodiči pri svojej ceste v meste vôbec nedosiahnu.

Oxid uhličitý: je to plyn, ktorý sa najviac podiela na vzniku skleníkového efektu (tzn. na oteplovaní Zeme so všetkými jeho dôsledkami).

Oxid uholnatý: zbavuje telo kyslíku, spôsobuje bolesti hlavy a spomaluje reflexy.
Viac ako 70% emisií oxidov uhlíku pochádza v industrializovaných krajinách z dopravy, najmä z motorov na naftu.

Oxidy dusíku: znižujú odolnosť organizmu proti vírusovým ochoreniam, bronchitíde a zápalu pľúc. Spôsobujú tiež okyslovanie dažďových zrážok.
Viac ako 2/3 všetkých emisií oxidov dusíku v industrializovaných krajinách pochádza z cestnej dopravy.

Uhlovodíky: niektoré sú karcinogénne, iné spôsobujú ospalosť, dráždenie očí, kašel. Asi 30 až 60 % emisií uhlovodíkov pochádza z dopravy

Olovo: vysoko toxický ťažký kov nebezpečný obzvlášť pre deti a tehotné ženy. Množstvo jeho emisií klesá so vzrastajúcou spotrebou bezolovnatého benzínu.

Ozón: vzniká chemickou reakciou z oxidov dusíka a slnečného žiarenia, teda predovšetkým za horúcich letných dní. Spôsobuje kašel, dráždí pľúca, oči, poškodzuje vegetáciu a niektoré materiály.

Prachové častice: je to zmes organických a anorganických látok, z ktorých niektoré sú karcinogénne.

Okrem ovzdušia znečisťujú automobily tiež vodu a pôdu a to prevažne únikom ropných látok.

Hluk

Hlavnými zdrojmi hluku sú výroba a doprava. Hluk výroby sa obmedzuje prevažne na pracoviská a má väčšinou lokálny obmedzený dosah, hluk z dopravy zasahuje skoro celý životný priestor. Nadmerný hluk sa podieľa na ničení ľudského zdravia. Medzi jeho dôsledky patrí napríklad zníženie koncentrácie, vznik neurotizácie organizmu, zmeny krvného tlaku, srdečnej frekvencie a vylučovania stresových hormónov, zmeny svalového napätia, degenerácia sluchových buniek a orgánov vnútorného ucha.

Nadmerným hlukom je dnes vo veľkomestách postihnutých viac ako 50 % obyvateľov.

Budovanie nových komunikácií a neobývateľnosť miest

Narastajúca automobilová doprava vyžaduje výstavbu nových, stále širších komunikácií. Rozmanitosť a celistvosť krajiny je narušená, prirodzené systémy ekologickej stability sa rozbíjajú a prirodzené väzby sa pretrhávajú, .ulice našich miest sa stávajú životu nebezpečné, z verejného priestoru sa stávajú cesty, z mestských parkov parkoviská. Ulice sú krajne nebezpečné miesta, na ktorých sa nemôžu pohybovať deti bez dozoru, z ľudských sídiel sa stávajú fľaky asfaltu obklopené cestami, parkoviskami, pumpami a garážami.

zdroje:

Člověk a automobil (Hnutí Duha, 1998)
Doprava, životní prostředí a politika (Český a Slovenský dopravný klub, 1993)
leták Za co všechno vděčíme automobilu (Nesehnutí)
Not One More Meter

(EYFA, 1991)