Bývanie bez vykurovania

Patrik Martin
Bývanie bez vykurovania

V posledných rokoch sa dostáva do popredia rozvoj domov s veľmi nízkou energetickou potrebou. Ide o tzv. pasívne domy / Passivhäuser / - domy, ktoré popri vysokej kvalite a komforte nepotrebujú žiadny separátny výkurovací systém, zároveň fungujú spoľahlivo a môžu byť postavené za relatívne výhodných finančných podmienok.

Pasívny dom medzičasom už nie je žiadnym nezaplatitelným luxusom, ale vďaka stále znižujúcej sa cene špecifických komponentov začína byť stále zaujímavejším typom domu.

Vývoj

Práve pri poslednom novelizovaní normy tepelnej ochrany v Nemecku schválila spolková rada súhlas o zavedení doplňujúcej novele ešte v tomto storočí. Malo ísť o 25 až 30 % zvýšenie šetrenia oproti podmienkam v roku 1995. Týmto vyhlásením sa stal aj v Nemecku štandard nízkoenergetických domov záväzným. Dobré skúsenosti sa odvtedy odzrkadľovali aj vo všetkých spojujúcich predpisoch, takže energetické parametre pre energetickú potrebu medzi 30 a 80 kWh/(m2) boli predpísanou úrovňou v Nemecku.

Tieto hodnoty mali byť dosiahnuté bez porušenia mnohotvárnosti návrhu. Toto viedlo ku stále lepšiemu zatepľovaniu objektov. Avšak vynorila sa otázka, či tento rozvoj nepovedie k vyšším nákladom stavby. Odpoveďou bolo, že požiadavky môžu byť dosiahnuté zvýšenou kvalitou predvýroby a detailným plánovaním - teda redukciou tepelných mostov a vzduchonepriepustnosťou zvonku. Avšak práve predvýroba a výroba tepelných izolácií môže byť kameňom úrazu, pretože v súčasnosti je na trhu množstvo týchto zateplovacích materiálov, ktoré pri priaznivej cene majú aj jednoduchú montáž, avšak nezaručujú skutočnú a spoľahlivú kvalitu. K tomu by mali motivačne prispieť certifikáty kvality.

Od nízkoenergetického k pasívnemu domu

Od začiatku 70-tych rokov bola tepelná ochrana budov stále predpisovo zlepšovaná. So širokým disponovaním nízkoenergetických technológií bolo stavanie nízkoenergetických domov stále ľahšie. Pasívny dom potreboval ku svojmu uskutočneniu technikov, ktorý sa už zaoberali nízkoenergetickými domami. Pasívny dom nie je vlastne žiadny nový spôsob stavania, je to len kvalitatívne zlepšený stavebný štandard. Budova sama a jej funkcie sú naďalej celkom tradičné: ešte stále sú tu obmedzenia v pôdoryse, vo vzhľade. Zvýšený štandard sa prejavuje v technických zlepšeniach na obvodovom plášti a domovej technike.

Čo je to pasívny dom?

Postupným zlepšovaním nízkoenergetických domov a znižovaním energetickej potreby sa dostávame pri zostupnom tepelnom zaťažení ku hraniciam konvenčnej distribúcií a odvádzaní tepla. Tieto hranice neležia pri tepelnom zaťažení 0, ale dosiahnú sa vtedy, ak potreba tepla môže byť pokrytá výlučne privádzaným vzduchom. Z hygienických dôvodov je bez ohľadu na to doporučená vo všetkých domoch. V pasívnych domoch je vhodné vetracie zariadenie so spätným získavaním tepla aj z energetických dôvodov. Privádzaný vzduch nesmie byť z hygienických dôvodov zohrievaný na viac ako 50°C, Z toho vyplýva, že privádzaný vzduch môže byť o 30°C teplejší, ako je izbová teplota. V spojení s minimálnym množstvom privádzaného vzduchu je teda maximálny tepelný výkon 10 W/m2 obytnej plochy, ktorý je transportovaný s čistým vzduchom.

Pokusné výpočty dokázali, že budova s týmto tepelným zaťažením neprevyšuje ročnú potrebu energie 15 kWh/(m2). Táto hodnota bola zároveň stanovená ako energetická hranica pasívneho domu.

Z kvantitatívnych zlepšení vyplýva aj kvalitatívny skok; otvorili sa tu totiž nové možnosti. Pasívny dom umožňuje kvôli vynechaniu rozvodov tepla koncepčné zjednodušenie budovy. Celá technika domu môže byť koncentrovaná v priestorovo tesne ohraničenom, volne umiestnenom inštalačnom jadre. Okolo neho sa môžu volne zoskupovať všetky potrebné priestory a izby. Čistý vzduch sa dostáva dnu cez jadro a nevyžadujú sa tu okrem elektorinštalácií žiadne ďalšie technické zásahy.

Postavené pasívne domy

Prvý pasívny dom bol postavený v 1991 / Darmstadt / ako radový dom so štyrmi bytovými jednotkami. Podľa obyvateľov je spokojnosť vysoká. Vzápätí sa začali stavať ďalšie takéto domy.

Práve kvôli priemyselne vyrábaným komponentom sa stále spôsob stavania pasívnych domov stále finančne znižuje. Cieľ - Pasívne domy stavať v budúcnosti nie s vysokými ale naopak so zníženými nákladmi a ako bežné novostavby - je skutočne blízko. Pasívne domy nekladú nároky na konštrukciu; môžu byť z dreva / príklady v Nordrhein-Westfalen, Voralberg / , zo zmiešaných konštrukcií / Wiesbaden / alebo murované z pieskovovápenných tehiel a pálených tehiel.

Pohodlie v pasívnych domoch

Zlepšená tepelná ochrana obvodového plášťa bola vždy spojená s vyšším pohodou vnútorného prostredia. Išlo hlavne o zvýšenie povrchovej teploty stien. Pri pasívnych domoch je teplota vnútorných povrchov len veľmi nízko pod izbovou teplotou.

V studených ročných obdobiach priestor vykazuje teplotu 18 - 22°C, čo hlavne závisí od teploty a rýchlosti pohybu vzduchu v priestore, ako aj od vyžarovaného tepla.

Vyžarovaná teplota musí byť diferencovaná do rôznych smerov tak, aby vznikla asymetria.

Doporučená hodnota tepelnej ochrany presklenenia pre pri pasívnych domoch pri požadovanom komforte menej ako k=0,8 W(m2K) . Vtedy sa môžu osoby pohybovať v bezprostrednej blízkosti okna bez toho, aby cítili ťah studeného vzduchu.

Vysoký komfort aj v lete

Pasívny dom zabezpečuje bez klimatizácie aj v lete príjemné prostredie. Dobrá tepelná izolácia zabraňuje prehrievaniu vzduchu v dome. Južné presklenné otvory vo veľkosti na mieru s balkónovým alebo strešným presahom s trojsklom prispievajú k zamedzovaniu tepelných ziskov. Pri presklenných plochách orientovaných východ/západ alebo pri presklenení strechy je občasné slnečné žiarenie bezpodmienečné. Na základe veľkej časovej konštanty vysokozateplených pasívnych domov sa dá dosiahnúť cieleným večerným vetraním príjemnú studenú klímu aj v čase horúcich periód. So zemným tepelným výmenníkom môže byť pasívny dom chladený na veľmi jednoduchom princípe so zníženou energetickou prevádzkou. Chránený tok čistého vzduchu a kvalita vnútorného vzduchu. Vetracie zariadenia pasívnych domov veľmi dobre potvrdzujú kvalitu vzduchu. Rozvoj smeruje tam, že pasívny dom je spojený s redukovaným priestorovým zaťažením. Ciele energetickej úspory a kvality vzduchu si otvorene neodporujú, ale dopĺňajú sa na zmysluplnom základe.

Komponenty

Tepelná ochrana - teplé stavebné časti nie sú zaťažované orosením a prispievajú k rovnomernému šíreniu tepla vedením, zateplovací systém " najprv zateplovať, potom murovať " alebo vysokozateplené drevené fasády,

Stavebný detail - vyvarovanie sa tepelným mostom, nebezpečenstvo stavebných škôd sa zníži, ak sa znížia tepelné straty a zvýši sa teplota povrchov konštrukcií, kvalitná práca v detaile,

Okná - pre pasívne domy boli vyvinuté špeciálne trojtabulové tepelnoizolačné sklá s k=0,7 W/(m2K), tieto okná získajú viac energie ako stratia a sú dlhodobo povrchovo teplé. rám musí mať koeficient tepelného odporu min. k=0,8 W/(m2K).
Pri studených plochách / okná / sa vzduch v miestnosti ochladzuje, studený padá dole, rozlieva sa pozdĺž podlahy a po čase sa opäť ohrieva a stúpa. Kolobeh sa opakuje. Avšak v zle zateplených budovách tento kolobeh napomáha k studeným podlahám a stenám. Rýchlosť vzduchu sa pohybuje od 0,20 do 0,30 m/s. Celkovo rýchlosť vzduchu závisí od veľkosti okna a od koeficientu prechodu tepla
Vetracie zariadenie - pasívny dom musí mať vysokoefektívne zariadenie na spätné získavanie tepla / ročný zisk - viac ako 80% / a nízku spotrebu pomocnej elektrickej energie / 0,4 Wh/m3 vyťaženého vzduchu /

TZB - zásoba zostatkového teplo môže byť pokrytá rôznymi spôsobmi : napr. ako doplnkové vykurovanie vzduchom. Na vyrábanie tepla existuje viacero spôsobov : plynový kotol pre viacero domácností, malý vzduchový ohrievač, s plynom vykurovaný solárny zásobník, alebo elektricky obhospodarované kompaktné agregáty s vodnými pumpami ako tepelný zdroj, ktoré zároveň pokrývajú potrebu vody. Potreba teplej vody je najdôležitejšou položkou pri spotrebe energie, preto je rozvodná sieť veľmi krátka a dobre zateplená. Pasívny dom má energetickú celistvosť, ktorá je rovnomerne rozdelená počas celého roka.

Ekonomické ukazovatele

V roku 1991 bol pasívny dom neekonomický. V posledných rokoch sa dom dostal do polohy hospodárnosti a ekonomickej akceptácií. V budúcnosti vďaka disponibilnosti so špeciálne vhodnými produktami pasívnych domov to bude najhospodárnejší koncept domu.

DB Deutsche Bauzeitschrift 6/98, str. 97 preložil Patrik Martin, prebraté z www stránky: http://pma.miesto.sk, kde môžete nájsť aj ďalšie materiály o ekologickej architektúre