Choroby priemyselného poľnohospodárstva

" Keď je prirodzený pôdny ekosystém odstránený pre poľnohospodárske využitie pôdy, zem sa snaží všetkými prostriedkami, ktoré ma k dispozícii, zahojiť túto ranu. Vysiela "tým prvej pomoci" na obnovenie prirodzeného rastlinstva a pokrytie slabo okysličovanej a erodujúcej pôdy. Ak na takom mieste príroda nájde nadbytok neprirodzených exotických rastlín, ako sója alebo umelo vyvinuté rastliny, povolá všetky druhy pliesní, mikroorganizmov a hmyzu, ktoré môžu zlikvidovať tento neprirodzený život a prinavrátiť pôvodný stav. Toto všetko znamená, že je potrebné vynaložiť energiu na boj s prírodou, ktorá sa snaží obnoviť svoju rovnováhu. Pre tento boj sú nevyhnutné hnojivá, jedy, pohonné hmoty, poľnohospodárske univerzity, znečistená voda, mŕtve moria atď."

americký ekológ William Krotke v knihe "The Final Empire"

Priemyselné poľnohospodárstvo

Problémy spôsobené priemyselným poľnohospodárstvom nekončia pri bránach fariem. V priemyselnom poľnohospodárstve je každý farmár závislý na energii a chemickej výzbroji pochádzajúcej z celého sveta. Každá jedna farma potrebuje celý globálny industriálny systém.
Účinky farmárovho postreku, ktorý aplikuje za slnečného jarného dňa nemajú následky len pre miestne rieky a rastliny, ktoré sa derú z holej pôdy. Ovplyvnia miesta, ľudí a ekosystém tisíce kilometrov ďaleko.

Nafta, ktorá poháňa traktor obyčajne prichádza zo Severného mora alebo z tretieho sveta (v našom prípade tiež zo sibírskej oblasti - pozn. prekl.). V Severnom mori ťažba ropy zanechala celé morské oblasti úplne sterilné, bez života. V krajinách Tretieho Sveta má ťažba ropy rovnako katastrofálne následky. V diktátorských krajinách založených na ťažbe ropy je prelievanie krvi rovnako bežné ako úniky ropy do morí. Ropná nadnárodná firma BP podporuje Kolumbijské gangy smrti, Shell diktátorský režim v Nigérii a vraždenie domorodcov v krajine Ogoni. Ničmenej, ropa je pre industriálne poľnohospodárstvo nevyhnutná ako krv.

Industriálny spôsob zaobstarávania potravy je tak závislý na rope, že na jednu kalóriu v jedle, ktoré máme na tanieri, pripadá približne 10 kalórií energie z fosílnych palív.
Okrem toho, že ropa ničí pôvodné komunity, znečisťuje krajinu a moria, poskytuje energiu pre intenzívne poľnohospodárstvo a ničenie pôdy, poľnohospodársky využívaná ropa prispieva k najväčšej zmene v biosfére, ktorú človek spôsobil - ku globálnym klimatickým zmenám.

Poľnohospodárstvo závislé na rope je zodpovedné približne za 1/4 ľuďmi produkovaného skleníkového plynu CO2 a tiež za asi 60% emisií metánu, čo je tiež druhotný skleníkový plyn.

Stačí zatiaľ o palive, ktoré poháňa traktor, čo to ale vlastne ten traktor rozstrekuje ? V toto naše hypotetické slnečné ráno je to zrejme "svätá trojica" v hnojivách - Dusík, Draselné soli a Fosfor. Dusičnanové hnojivá sú zodpovedné za 80% emisií oxidov dusíka - ďalšieho skleníkového plynu. Oxidy dusíka sú tiež jednou z hlavných príčin kyslých dažďov. Takže na jednej strane sa používajú na zvýšenie rastu a na strane druhej spôsobujú vymieranie prirodzenej vegetácie. Fosfáty sa nachádzajú na relatívne malom počte miest na zemi. Jedným z týchto miest je Západná Sahara, ktorá obsahuje tretie najväčšie zásoby fosfátov na planéte. Na ich ťaženie a spracovávanie bol vybudovaný najväčší pásový dopravný systém, kvôli ktorému bola vedená jedna z najdlhších koloniálnych vojen.

Hoci sa traktor rozstrekujúci hnojivo na poli môže zdať veľmi ďaleko od boja na Západnej Sahare, veľmi úzko spolu súvisia. Keby sme mali dostatok času, mohli by sme nájsť takmer nekonečné množstvo súvislostí medzi našou hypotetickou farmou a ničením a zotročovaním na celom svete. Kvôli produkcii jedla industriálnym poľnohospodárstvom na Severe, priemysel ničí životné prostredie a životy ľudí na Juhu. Povojnový nárast v produkcii potravín bol možný vďaka preliatej krvi v treťom svete.

A nárast to skutočne bol. Potravinársky priemysel má medzi tisícom najväčších svetových nadnárodných spoločností viac spoločností ako akýkoľvek iný sektor. Obchod s potravinárskymi komoditami je ovládaný americkou spoločnosťou Cargill, najväčšou súkromnou spoločnosťou na svete. Táto spoločnosť sa venuje nielen obchodovaniu, ale aj transportu a skladovaniu poľnohospodárskych komodít ako obilniny, olejnaté semená, ovocie, ovocné šťavy, tropické plodiny a vlákna, mäso, vajíčka, soľ, krmivá, hnojivá. Svoje výrobky dodáva do reštaurácií, veľkoobchodov, výrobcom potravín atď.

Zatiaľ čo Juh exportuje svoje zdroje na Sever, Sever exportuje svoj druh poľnohospodárstva - industriálnu monokultúru. Industrializačný proces, ktorý zasiahol väčšinu Severu po 2.svetovej vojne, ničiac životné prostredie a likvidujúc malých farmárov bol nazvaný "pokrok". Na Juhu bolo pretransformovanie poľnohospodárstva na základňu zdrojov pre nadnárodné korporácie tiež nazývané "pokrok" a "pomoc".

Povojnový poľnohospodársky rozvoj priniesol "vysoko výnosné" hybridné semená a petrochemické vstupy. Zavedenie a rozšírenie týchto vstupov a na kapitál náročných foriem poľnohospodárstva je všeobecne pomenované ako tzv. "Zelená revolúcia". Nové "Vysoko Výnosné Odrody" (High Yielding Varieties), v skratke VVO, vyžadujú používanie chemických hnojív, pesticídov a veľkého množstva závlahovej vody. Bez týchto vstupov tradičné odrody prekonávajú VVO, ktoré sú vďaka ich uniformite oveľa menej odolné voči škodcom.

Takzvaná "Zelená revolúcia" vytláča malých a sebestačných farmárov a tých čo vlastnia väčšie rozlohy pôdy uvádza do trvalej závislosti na produktoch korporácií (hnojivá, pesticídy, geneticky manipulované semená...). Tento proces sa stále zintenzívňuje. India je jedným z často citovaných úspechov zelenej revolúcie a je na hlavnom fronte konfliktov medzi silou korporácii a roľníkmi. Edward Goldshmit, vydavateľ časopisu The Ecologist a spoluzakladateľ Strany zelených to vyjadril takto: "Malí farmári si nemôžu dovoliť vstupy potrebné pre industriálne poľnohospodárstvo, tak sú vytláčaný z pôdy do slumov. Je to veľmi jednoduché - India má 800 miliónov obyvateľov, 600 miliónov žije z obrábania pôdy. Ak aplikujeme moderné poľnohospodárstvo a získame 500 akrové farmy, pričom 2 až 3% populácie pracujú na produkcii jedla pre všetkých ostatných (ako je tomu v USA) - jedlo bude produkovať 20 miliónov ľudí. Čo urobíme s tými zvyšnými 580 miliónmi ?"

Tento proces vyvlastnenia a ohradzovania má svoje korene v kolíske moderného poľnohospodárstva a trhového systému - Británii.

Ohradzovanie - korene problému.

" Prvý človek, ktorý si ohradil kus zeme a vyhlásil: "Toto je moje" a našiel ľudí dosť hlúpych na to aby mu uverili, bol naozajstným zakladateľom civilizácie. Koľkých vojen, vrážd, koľkého utrpenia a hrôzy sme mohli byť ušetrení, keby sa našiel niekto, kto by strhol jeho plot a zvolal: “Nepočúvajte tohoto samozvaného uchvatiteľa, ste stratení ak zabúdate, že plody zeme patria všetkým, ale zem samotná nikomu.”
.J.Rousseau, 1753

Na to aby sme pochopili, prečo je krajina v Británii taká, aká je, musíme sa pozrieť do minulosti na zrod moderného poľnohospodárstva a spoločnosti, ktorú živí. Tak, ako industrializácia miest bola skôr metódou sociálnej kontroly ako výsledkom technologickej inovácie, to isté možno povedať o industrializácii poľnohospodárstva a vyvlastnení a vyľudnení vidieka. Ohradzovanie, proces v ktorom bola občinová pôda a ľudia, ktorí ju používali začlenení do peňažnej ekonomiky, bol základom industriálneho poľnohospodárstva a kapitalistickej spoločnosti vôbec.

" Vytvorenie ríši a štátov, obchodných konglomerátov a diktatúr bolo umožnené len vďaka rozbitiu občín a prevzatiu kontroly nad týmito fragmentmi dominantnou menšinou... Trhová ekonomika sa rozšírila primárne tým, že bolo umožnené štátu a komerčným záujmom získať kontrolu nad územím, ktoré bolo tradične využívané a obrábané inými ľuďmi a transformovaním tohoto územia spolu s ľuďmi samotnými na "zdroj" určený na využívanie...

Iba týmto bolo možné zmeniť roľníkov na pracovnú silu pre globálnu ekonomiku, nahradiť tradičné poľnohospodárstvo moderným a uvoľniť občiny pre industriálnu ekonomiku. Podobne aj prostredníctvom rozdelenia a špecializácie práce a oddelením robotníkov od morálnych autorít, skúseností a prírodného okolia tvoreného ich komunitou, bolo možné zmeniť ich na moderných, univerzálnych jednotlivcov, ovládateľných "menežmentom"". The Ecologist, "Whose Common Future...", 1993, p21

Vlastníci pôdy neustále zdôrazňujú, že sú ochrancami krajiny a my, prevažne mestskí aktivisti by sme sa nemali starať do tohoto problému. Pravdou je, že ničia krajinu. Žijeme v mestách, pretože ich predchodcovia ohradzovaním uskutočňovaným za pomoci vojakov ukradli krajinu spod nôh našich predkov a donútili ich prijať život v slumoch. Industriálne poľnohospodárstvo bolo zrodené kvôli kontrole ľudí rovnako ako kvôli kontrole nad prírodou. Tento proces ohradzovania stále pokračuje - ako aj odpor proti nemu.

Odpor rastie: Kampaň Farmagedon

Kampaňe proti ohradzovaniu rastú. Jednou z hlavných dôvodov pre akcie v posledných rokoch bolo genetické inžinierstvo. V Holandsku "nahnevaní diggeri" zabrali pôdu, na ktorej sa testovali geneticky upravené semená, rovnaká akcia sa odohrala v Nemecku. Vo Francúzku (jediná krajina v Európe, kde sa pestujú geneticky manipulované plodiny) 100 farmárov zničilo 8.januára 1998 sklad firmy Novartis. Počas akcie objavili farmári 5 ton transgenetickej kukurice, ktorú potom zmiešali s nemodifikovanou kukuricou, čím znehodnotili celých 5 ton. Firma Novartis uviedla, že farmári jej spôsobili škodu za 1 milión US dolárov. Írski aktivisti boli tiež úspešní pri zničení jediného testovacieho miesta geneticky manipulovaných plodín v Írsku. V Británii bola zničená viac ako polovica testovacích miest. Ničenie testovacích miest sa ukázalo ako veľmi účinná taktika. Ak sa experimentálna úroda zničí aspoň z polovice je potrebné pokus opakovať, čo v tomto prípade znamená čakať na ďalšiu poľnohospodársku sezónu.

Masové pálenie oplotení pri Lewes, obsadzovanie pôdy v Londýne, obsadzovanie krajiny blízko území pôvodných kolónii diggerov, to sú niektoré z akcií, ktoré sa odohrali v posledných rokoch. V Británii existuje organizačná sieť "The Land is Ours", ktorá sa popisuje ako "hnutie za právo na pôdu". Tvorí ju 6 lokálnych skupín, ktoré organizujú početné akcie, tábory, okupácie a obsadzovania krajiny.
Oslobodzovatelia zvierat pokračujú v boji proti väzneniu, zotročovaniu a vraždeniu miliónov zvierat v priemyselnom poľnohospodárstve. Pohľad "agrobyznismenov" na živé stvorenia dobre ilustruje ukážka z farmárskeho magazínu Hog Farm Management:

"Zabudnite, že prasa je zviera, zaobchádzajte s ním ako so strojom v továrni. Rodenie je ako namontovanie nových strojov do linky, marketingom je distribuovanie hotových výrobkov."

Za posledné roky aktivisti ALF (Animal Liberation Front) oslobodili tisíce zvierat z takéhoto otroctva.

Odpor voči priemyselnému poľnohospodárstvu je však rozdrobený. Média a aktivisti sa zaoberajú predovšetkým každý svojim "hlavným problémom". Ak máme zastaviť zhoršovanie situácie, musíme spojiť kampane proti genetickému inžinierstvu, za oslobodenie zvierat a za právo na pôdu do jedného hnutia, ktoré môže byť rovnocenným protivníkom pre vlastníkov pôdy.

Prekopať sa k víťazstvu

Musíme odmietnuť ruku, ktorá nás kŕmi a začať sa spolupodielať na dopestovaní svojej potravy. Byť ekobojovníkom na akciách a pasívnym konzumentom pri obede nestačí. Ak máme efektívne konfrontovať korporačný agrobyznis musíme, my bez pôdy, rozvinúť svoju predstavivosť a nadobudnúť znalosti ako sa oslobodiť z tohoto systému.

Môžeme vytvoriť poľnohospodársky systém učením sa od prírody a miliónov farmárov - predovšetkým z Juhu - ktorý farmárčia spôsobom svojich predkov. Hlavným princípom ekologického poľnohospodárstva je pracovať s prírodou, nie proti nej. Poľnohospodársky model sa musí prispôsobiť podmienkam ekosystému daného územia.

V súčasnosti by nebol problém nakŕmiť seba samých bez potreby dovozu cudzokrajných plodín. Ako napísal Colin Tudge v knihe "The Famine Business", hlavným záujmom farmárstva by malo byť nakŕmenie ľudí a nie vytváranie a kŕmenie umelej populácie kráv a poľnohospodárskych zvierat. Keby sa ľudia živili priamo rastlinou potravou, potrebovali by sme iba pätinu z dnešnej obrábanej pôdy.
Stojí za to zastaviť sa a porozmýšľať nad týmto faktom. Iba pätina kultivovanej pôdy by nás dokázala spraviť sebestačnými, keby sme boli všetci vegánmi. Dokonca aj ten, kto sa nezaujíma o utrpenie zvierat, by sa mal zamyslieť nad svojim jedálničkom závislým na produkcii mäsa. Je to tiež dobrý bod, v ktorom by sa mohlo spojiť hnutie radikálnej ekológie a oslobodenia zvierat.

Viete si predstaviť, čo by to znamenalo, keby sa spomínané množstvo pôdy nemuselo využívať na poľnohospodárske účely ? Mohli by sme mať znovu divočinu. Táto zdegenerovaná pôda by sa mohla ozdraviť a poskytnúť priestor pre divoké lesy, prekypujúce diverzitou, plné divokých zvierat. Krajina s prirodzenou populáciou medveďov, vlkov, bobrov, divých svíň a bizónov. Bojové línie medzi divočinou a domestikovanou krajinou môžu zmiznúť spolu s ohradami našich fariem. Predstav si rozširujúce sa tiene divokých lesov. Nechaj svoju predstavivosť zdivočieť

Dnes sme samozrejme veľmi ďaleko od takejto podoby krajiny. V Británii je v súčasnosti menej ako 1% poľnohospodárskej pôdy obrábané organicky. Veľká väčšina pôdy je stále obrábaná priemyselne pre zisk, za použitia mechanizácie a pre pokrytie dodávok do vzdialených obchodov.

Ekologické poľnohospodárske hnutie (ak môžeme o niečom takom hovoriť) je zamerané predovšetkým na kupovanie malých fariem a predávanie produkcie na lokálnej úrovni pomocou "schémy organickej krabice". Konzumenti platia pravidelné "predplatné na potraviny" za ktoré pravidelne (väčšinou každý týždeň) dostávajú krabicu sezónnych potravín. Tieto prepojenia na lokálnej úrovni medzi producentmi a konzumentmi potravín sú pozitívnym trendom (okrem iného oslabujú supermarkety), ale stále sú súčasťou ekonomiky zisku a udržujú bežné rozdelenie ľudí na producentov a konzumentov.

Ako môžeme my, ktorí nevlastníme žiadnu pôdu, oslobodiť seba samých z tejto ekonomiky a naučiť sa zručnosti, ktoré potrebujeme? Existuje niekoľko príkladov, keď sa skupina aktivistov rozhodla spoločne odkúpiť pôdu a obrábať ju. Ceny za pôdu sú niekedy skutočne vysoké, ale keď dá dohromady svoje úspory napríklad dvanásť ľudí, znie to už celkom obstojne. Každý môže za rok zarobiť potrebnú čiastku, aj keby to malo znamenať niekoľko mesiacov umývať riad v reštauračnej kuchyni. Takéto komunity budú nevyhnutné pre budúcnosť, ale v súčasnosti sú stále zriedkavé. Napriek tomu sú aj iné cesty ako začať pestovať svoje vlastné jedlo.

Pre začiatok sú väčšine z nás najbližšie kvetináče v našich oknách. Starí záhradkári hovoria, že "najproduktívnejšia časť záhrady je tá, ktorú vidíme z okna kuchyne". Čo potom môže byť produktívnejšie ako niekoľko kvetináčov na oknách s kochlíkovou zeleninou, liečivkami a korením ? Môže sa to zdať ako bezvýznamné, ale rozvíja to vaše záhradnícke znalosti a cit. Podobne možno využiť priestory balkónu, predzáhradky apod. Veľa ľudí má možnosť obrábať záhradky svojich rodičov či prarodičov, existuje možnosť prenajať si pozemok v záhradkárskych kolóniách, ale aj skúsiť pestovať odolné plodiny na nikým nevyužívanej pôde. Najlepšie je spojiť sa v týchto aktivitách s podobne zmýšľajúcimi ľuďmi. Spoločné obrábanie pôdy vás naučí o sebaorganizovaní viac ako celé radikálne ekologické hnutie.

Záhrady nám umožňujú získať skúsenosti a znalosti o pestovaní jedla. Nemá význam obsadzovať pôdu, ak zistíme, že nie je človeka, ktorý by vedel ako na nej čokoľvek pestovať. Ak dokážeme založiť väčšie vidiecke komunity, môžeme si povedať, že sme pripravení. Potrebujeme vybudovať skutočnú kontra-kultúru, nie akýsi od života odtrhnutý únik pred realitou.

Záver tohoto článku je, že priemyselné poľnohospodárstvo môže byť pochopené iba v širšom kontexte priemyselnej spoločnosti.

R-evolúcia, po ktorej túžime bude dlhý proces, okamžité riešenia neexistujú. Musíme vybudovať hnutie, ktoré dokáže zároveň sebestačne, ekologicky fungovať a efektívne odporovať ekonomickým a politickým elitám.

Musíme aktívne brániť naše predchádzajúce víťazstvá a zabrániť zhoršovaniu situácie. Najdôležitejšie je zabrániť ničeniu a rušeniu lokálnych záhrad a políčok a zastaviť rozširovanie geneticky manipulovaných plodín. To si vyžaduje kombinovať organizovanie na komunitnej úrovni a efektívne priame akcie.

V rovnakom čase môžeme uzdravovať samých seba, učiť sa zručnostiam a vedomostiam ako pestovať potraviny, žiť komunitne a ekologicky. Musíme prelomiť hranice radikálne/alternatívneho ghetta, v ktorom sme sa sami uväznili a ukázať, že spôsob nášho života je rovnako prospešný pre "obyčajných" ľudí. Množstvo ľudí obrábajúcich záhradky, políčka, pestujúcich si vlastné potraviny musí rásť. Mali by sme využívať tiež ofenzívne kampane ako katalyzátor pre budovanie hnutia.

Kampaň proti priemyselnému poľnohospodárstvu môže pomôcť ľuďom pochopiť, že bez zničenia priemyselnej kapitalistickej kultúry je nemožné dosiahnuť ekologickú spoločnosť. Nemali by sme si robiť ilúzie - zmena bude bez pochyby ťažký a boľavý proces. História a skúsenosti z celého sveta nám ukazujú, že nech je hnutie akokoľvek nenásilné, v momente keď je ohrozená moc bohatých a mocných, odpoveďou je použitie tvrdej sily. Zmena sa neuskutoční bez vzbúrenia sa ľudí, ale ako raz povedal Alexander Berkman - "vzbúriť sa je ako vyhrnúť si rukávy, skutočná práca vtedy iba začína". Raz sa musíme oslobodiť od vlastníkov pôdy, bosov a tyranov, ale dnes sme na začiatku dlhej cesty.
Buďte Realistickí, Žiadajte Nemožné


Zem a Slobodu

Z článku Farmageddon - Confronting Industrial Agriculture, uverejnenom v anglickom magazíne Earth First

, Do or Die no.7 preložili a spracovali Dano Milo a Matúš Ritomský.