Vydanie

Kruh života 9

obrázok bez popisu
Téma čísla: 
Rozšírené ja

Súčasná veda ukazuje, že neexistuje logický alebo vedecký podklad pre to, aby sme jednu časť vnímaného sveta považovali za “ja” a druhú za “iné”. Je to tak preto, že otvorené, samoorganizujúce systémy, samotné dýchanie, konanie, myslenie vznikajú vo vzájomnej interakcii s našim zdieľaným svetom vďaka prúdom hmoty, energie a informácii, ktoré cez nás prechádzajú a udržujú nás pri živote. V tkanive vzťahov, ktoré udržujú túto činnosť neexistuje jasná línia, vymedzujúca oddelené, stále ja.

Kruh života 7/8

Téma čísla: 
Prírodné bývanie a ekologická architektúra

Mnohé originálne riešenia a spôsoby uplatnenia ekologických prístupov v tvorbe a výstavbe sídiel spontánne realizovali ľudia v pomerne jednoduchých podmienkach komunít a v mnohých ohľadoch svojou životaschopnosťou predčili mnohé zo štátnych fondov dotované a podporované projekty, z ktorých sa častokrát stali múzeá alternatívnych technológií.

Kruh života 6

Téma čísla: 
Kam kráčaš civilizácia ?

Obdobie jedného tisícročia, tak ako ho počíta ľudský kalendár, je v porovnaní s vekom živej Zeme iba zlomkom okamihu. Za tento nepatrný časový úsek v trvaní života na Zemi dokázalo ľudstvo mnoho. Ukázalo sa, že ľudské úsilie zamerané na určitý cieľ môže (nielen obrazne) “hory prenášať”. Ľudstvo prenieslo mnoho hôr, ovládlo prírodu, dokázalo využiť jej zdroje a prispôsobiť si životné prostredie k svojmu obrazu, dokázalo ovládnuť pevninu, moria aj vzduch, letieť do vesmíru, dokázalo vymyslieť a vyrobiť mnoho vynálezov, rozmnožovať sa a zabývať sa vo všetkých častiach planéty. Ľudstvo ako dobyvateľ Zeme bolo bez pochýb úspešné. Dnes je však namieste položiť si otázku či je skutočným poslaním ľudských bytosti dobývať, násilím meniť svet podľa svojich (často iluzórnych) potrieb, vynakladať väčšinu úsilia na uspokojenie túžby mať viac a ovládať viac, nútiť život, aby sa uberal smerom, ktorý mu určíme.

Kruh života 5

Téma čísla: 
Alternatívna ekonomika

Prvým krokom smerom k trvalo udržateľnému úspechu je naučiť sa byť hrdým na hodnotu darov a príspevkov iným. Ešte ďalej dovedené, znamená to snažiť sa o kvalitu vo využívaní akejkoľvek energie namiesto využívania stále väčšieho prísunu energie. Z tohoto uhlu pohľadu nám zisk a bohatstvo pomôžu prispieť i keď nie sú zárukou podnikateľského úspechu. Definovať úspech tak, že je lepšie viac rozdať, než získať, nie je nič nové ani naivne idealistické. Toto poznajú dejiny a ľudská podstata a je to vždy viac než moc a peniaze.

Kruh života 4

Téma čísla: 
Automobilová kultúra

Politické aktivity a zmeny uskutočňované bez zmien vo vedomí ľudí nikdy nemôžu priniesť to, čo sa od nich očakáva. História nám ponúka mnoho príkladov, keď revolučné a politické hnutia nedokázali preniesť svoje ideály do skutočného života, pretože vedomie ľudí na to nebolo jednoducho pripravené. Na druhej strane duchovnosť, ktorá neprináša zmenu v každodennom živote ľudí, je prázdna. Na príklade Ladaku, krajiny v Himalájách, môžeme vidieť, že ani duchovne vyspelá kultúra a spoločnosť nedokáže odolať negatívam a prázdnote, ktorú prináša konzumný spôsob života. Ak sa každodenný život spoločenstva začne riadiť podľa zákonitostí systému založeného na hromadení osobného majetku, súťaživosti medzi ľuďmi a majetkovými nerovnosťami, duchovnosť upadá a stáva sa iba únikom pred neutešenou realitou. Cestou by teda malo byť spojenie dvoch zdanlivo odlišných vecí - aktivít zameraných na zmenu spoločnosti a práce smerujúcej k rozvoju prirodzeného dobra v našom vnútri.

Syndikovať obsah